• Ảnh slide 1

Tranh chấp đất đai

Tranh Chấp Đất Đai Nào Không Bắt Buộc Phải Hòa Giải Tại Xã/Phường

Tóm tắt: Chỉ những tranh chấp liên quan đến xác định ai là người sử dụng đất mới bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã trước khi khởi kiện tại tòa án

Dịch vụ nổi bật