logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Một số lưu ý đối với nhà thầu tham gia đấu thầu trên mạng từ ngày 01/08/2022

2022-07-31


Ngày 31/05/2022 Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư 08/2022/TT-BKHĐT để quy định chi tiết việc lựa chọn Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ. 


Thông tư có hiệu lực từ ngày hôm nay 01/08/2022. Công ty luật Hà Dương giới thiệu một số điểm mới cơ bản mà Nhà thầu cần quan tâm.

1. Nhà thầu phải chuyển đổi tài khoản từ địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn sang địa chỉ mới https://muasamcong.gov.vn/. Việc chuyển đổi Nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ KHĐT tại Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/06/2022. 

2. Hệ thống mới sẽ tự động trích xuất số liệu về báo cáo tài chính từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử vào hồ sơ năng lực của Nhà thầu. Tuy nhiên Nhà thầu vẫn phải lưu ý, nếu phát hiện thấy Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử của các năm từ năm 2021 trở đi thì Nhà thầu sửa đổi thông tin cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế.

3. Thông tư nhấn mạnh trong gói thầu Mua sắm hàng hóa nếu Nhà thầu không cung cấp Giấy phép bán hàng hay các tài liệu có giá trị tương đương trong E-HSDT, E-HSDST, E-HSQT cũng không phải là lý do loại nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, Nhà thầu phải xuất trình một trong các tài liệu này trước khi ký kết hợp đồng.

Tương tự như vậy đối với gói thầu xây lắp, Nhà thầu không nhất thiết phải nộp Chứng chỉ năng lực xây dựng trong E-HSDT và đây không phải là lý do để Bên mời thầu loại Nhà thầu. Tuy nhiên, nếu trúng thầu, Nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

4. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì E-HSMT không được đưa ra yêu cầu về hàng mẫu; trường hợp cần yêu cầu về hàng mẫu để đánh giá về kỹ thuật thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu.

5. Trong các gói thầu xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa nếu nhân sự Nhà thầu đề xuất không đạt so với yêu cầu thì cũng không được loại Nhà thầu ngay, mà Bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc, trừ khi nhân sự do nhà thầu kê khai không trung thực thì có thể bị loại ngay.

6. Đối với hợp đồng tương tự, nếu hợp đồng tương tự được kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì cũng không loại nhà thầu ngay. Bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.

Trên đây là những điểm mới cơ bản mà Nhà thầu cần quan tâm, ngoài ra thì trong các mẫu E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST đính kèm theo thông tư cũng có nhiều thay đổi so với các mẫu E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST quy định trong các văn bản trước đây, tương ứng với từng loại gói thầu. Chi tiết xem tại thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và các phụ lục đính kèm.

(Cập nhật: Ngày 01/08/2022 Bộ KHĐT đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT dừng thi hành thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Do vậy các nội dung được quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như tổng hợp bên trên sẽ chưa thi hành trên thực tế cho đến khi có hướng dẫn khác)
 

Luật sư Hoàng Văn Thạch
Dịch vụ nổi bật