logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Người quản lý, điều hành doanh nghiệp họ là ai?

2023-08-17


Hỏi: Người quản lý, Người điều hành doanh nghiệp họ gồm những ai? Và ý nghĩa của việc quy định các chức danh này là gì? 

 

Trả lời: Hiện nay pháp luật không đưa ra định nghĩa về “người quản lý doanh nghiệp” và “người điều hành doanh nghiệp” mà chỉ liệt kê một số chức danh được coi là Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp, đồng thời cho phép Điều lệ doanh nghiệp quy định thêm những Người quản lý, Người điều hành khác.

Đối với Người quản lý doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 24 điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Đối với Người điều hành doanh nghiệp.

Trong Luật doanh nghiệp 2020 không có quy định tập trung như trường hợp của Người quản lý doanh nghiệp; mà quy định về Người điều hành doanh nghiệp nằm ở những điều khoản riêng lẻ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, tựu trung lại theo Luật doanh nghiệp 2020 chỉ có Giám đốc/Tổng giám đốc được coi là Người điều hành doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty có quy định thêm những Người điều hành khác.

Đối với các Công ty đại chúng, thì danh sách Người điều hành mở rộng xuống cả chức danh Kế toán trưởng và Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc công ty, theo quy định tại khoản 55 điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán 2019.

Ngoài ra, có một số văn bản pháp luật chuyên ngành cũng có quy định riêng về Người quản lý/điều hành doanh nghiệp. Ví dụ, Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập 2011 quy định mở rộng xuống đến tận Chi nhánh doanh nghiệp, “Người có trách nhiệm quản lý, điều hành: Bao gồm chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ hoặc văn bản tương đương của doanh nghiệp, tổ chức”.

Ý nghĩa của việc xác định các chức danh Người quản lý, Người điều hành doanh nghiệp. 

Việc quy định chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp có ý nghĩa xác định trách nhiệm, quyền lợi của họ và của doanh nghiệp trong rất nhiều quy định liên quan.

Ví dụ:

Các công ty cổ phần nói chung, pháp luật quy định Kiểm soát viên không được Người quản lý và có quan hệ gia đình với những Người quản lý. Do vậy, việc xác định Người quản lý doanh nghiệp sẽ xác định được Kiểm soát viên có đáp ứng tiêu chuẩn của luật không?

Các công ty cổ phần khi đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thì hồ sơ đăng ký phải có danh sách những người điều hành Công ty kèm theo lý lịch (theo mẫu) của họ. Do vậy, cũng cần xác định được đầy đủ danh sách Người điều hành doanh nghiệp để chuẩn bị hồ sơ. 

Hay trong Luật kiểm toán độc lập, việc xác định đầy đủ những Người quản lý, điều hành của Doanh nghiệp kiểm toán giúp Công ty kiểm tra xem họ có mối quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được kiểm toán hoặc là người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của khách hàng không?. Nếu có thì Doanh nghiệp kiểm toán không được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng đó. 

 

Luật sư: Hoàng Văn Thạch
Dịch vụ nổi bật