logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Xây dựng cơ bản và kiểm toán

2023-01-06


Đề nghị Luật sư cho biết pháp luật định nghĩa như thế nào về "xây dựng cơ bản" và việc kiểm toán hoàn thành đối dự án đầu tư xây dựng cơ bản được quy định như thế nào? 


Xây dựng cơ bản là gì?

Không có định nghĩa pháp lý trực tiếp cho thuật ngữ này, nhưng Luật ngân sách 2015 có định nghĩa Chi đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Như vậy có thể hiểu “xây dựng cơ bản” có nghĩa là các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước. 

Có bắt buộc kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng cơ bản không?

Điểm a và b khoản 2 điều 37 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về các trường hợp phải kiểm toán độc lập như sau:

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”.

Như vậy, báo cáo quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng cơ bản bắt buộc phải được kiểm toán độc lập.
 
Yêu cầu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo hoàn thành dự án ĐTXDCB như thế nào?

Điểm a và b khoản 3 điều 35 Nghị định 99/2021/NĐ-CP về quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định như sau:

3. Kiểm toán báo cáo quyết toán:
a) Các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công khi hoàn thành phải kiểm toán báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước). Các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định đấu thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán.
Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.
Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản này.
b) Nhà thầu kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và các chuẩn mực kiểm toán hiện hành
c)…”.

Ngoài ra không hướng dẫn hay giải thích gì thêm. Như vậy có thể hiểu là bất cứ doanh nghiệp kiểm toán độc lập nào cũng có thể kiểm toán dự án báo cáo quyết toàn hoàn thành dự án đầu tư XDCB.
 
Trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên khi kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án ĐTXDCB được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của DNKT, KTV khi kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án ĐTXDCB thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 
 

Luật sư Hoàng Văn Thạch 
Dịch vụ nổi bật